kiertotalouden kurssikuvaukset

Asiakasyritys tai -yhteisö voi tilata ryhmälleen räätälöidyn kokonaisuuden. Ota yhteyttä info@macon.fi – suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus.

Jokainen kurssi kestää yhden päivän (kahdeksan tuntia).

 

Kurssimme sisältävät:

– Koulutuksen modernissa koulutustilassa

– Aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin (pl. verkkoyhteydellä toteutetut kurssit)

– Koulutusmateriaalin ja harjoitukset

– Lopputehtävän, jonka avulla osoitetaan koulutuksessa saatu osaaminen

– Digitaalisen osaamismerkin kurssista sekä soveltuvissa tapauksissa kokonaisesta opintopolusta tai opintokokonaisuudesta, jonka avulla osallistuja voi osoittaa kiertotalouden osaamisensa työyhteisössä, verkostossa ja sosiaalisessa mediassa.

Tarjoamamme kurssiT

Kurssi 1: Johdatus kiertotalouteen

Tällä kurssilla osallistujat saavat kattavan johdannon kiertotalouteen. He oppivat ymmärtämään kiertotalouden peruskäsitteet ja -periaatteet sekä sen, miten se eroaa perinteisestä lineaarisesta talousmallista. Kurssin aikana käsitellään esimerkkejä onnistuneista kiertotalouden sovelluksista eri aloilla, mikä auttaa osallistujia hahmottamaan kiertotalouden monipuolisuutta ja potentiaalia. Kurssi antaa vankan perustan kiertotalouden ymmärtämiselle ja motivoi osallistujia syventymään aiheeseen.

  Kurssi 2: Kestävä kehitys ja ympäristöetiikka

  Tämä kurssi syventyy kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristöetiikkaan. Osallistujat perehtyvät siihen, miten ympäristöä ja resursseja tulisi kohdella oikeudenmukaisesti ja eettisesti. Kurssin aikana käsitellään ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja haasteita, jotka liittyvät kiertotalouden edistämiseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan ja arvioimaan eettisiä näkökulmia päätöksenteossa ja käytännön sovelluksissa.

  Kurssi 3: Talouden ja ekologian perusteet

  Tämä kurssi tarjoaa syvällisen ymmärryksen talouden ja ekologian perusteista, erityisesti niiden vuorovaikutuksesta kiertotaloudessa. Osallistujat oppivat, miten taloudelliset päätökset vaikuttavat ympäristöön ja päinvastoin. Kurssi tarjoaa analyyttisiä työkaluja ekologisten ja taloudellisten tekijöiden yhdistämiseen päätöksenteossa. Osallistujat oppivat myös tunnistamaan mahdollisuuksia kestävän kasvun edistämiseen.

  Kurssi 4: Kiertotalouden liiketoimintamallit

  Tämä kurssi pureutuu syvemmälle kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden käytännön sovelluksiin. Osallistujat saavat tietoa erilaisista liiketoimintastrategioista, kuten palvelupohjaisista malleista ja tuotteiden elinkaaren hallinnasta. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille välineitä kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen ja arviointiin. Osallistujat oppivat myös, miten yritykset voivat luoda arvoa samalla vähentäen ympäristövaikutuksiaan.

  Kurssi 5: Kiertotalouden lainsäädäntö ja politiikka

  Tässä kurssissa osallistujat syventyvät kiertotalouteen liittyvään lainsäädäntöön ja politiikkaan. He oppivat ymmärtämään, miten sääntely vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen ja mitä velvoitteita yrityksillä ja organisaatioilla on. Kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä eri maiden kiertotaloutta tukevista politiikoista ja lakeihin liittyvistä kysymyksistä. Osallistujat saavat valmiuksia navigoida kiertotalouden sääntely-ympäristössä ja vaikuttaa positiivisesti politiikan kehitykseen.

  Kurssi 6: Ympäristövaikutusten arviointi

  Tämä kurssi keskittyy ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmiin ja työkaluihin. Osallistujat oppivat arvioimaan erilaisten toimintojen ja hankkeiden ympäristövaikutuksia, jotta ne voivat tehdä kestäviä päätöksiä ja suunnitella kiertotalouden hankkeita huolellisesti. Kurssilla käsitellään myös arvioinnin eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia. Osallistujat saavat tärkeitä taitoja ympäristövastuullisen päätöksenteon tueksi.

  Kurssi 7: Kierrätys- ja materiaalitekniikat

  Tällä kurssilla osallistujat sukeltavat syvemmälle kierrätysprosessien ja materiaalitekniikoiden maailmaan. He oppivat tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kierrätyksen menetelmiä sekä materiaalien uudelleenkäytön haasteita ja mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille teknistä osaamista kierrätysprosessien suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistujat ymmärtävät myös, miten materiaalitekniikat voivat edistää kiertotaloutta.

  Kurssi 8: Energia ja kiertotalous

  Tämä kurssi keskittyy energian rooliin kiertotaloudessa. Osallistujat oppivat, miten uusiutuvan energian tuotanto ja energiatehokkuus liittyvät kiertotalouden periaatteisiin. Kurssi käsittelee myös energiankulutuksen optimointia ja hiilijalanjäljen pienentämistä kiertotalouden näkökulmasta. Osallistujat saavat käsityksen siitä, miten energiaratkaisut voivat tukea kestävää resurssien käyttöä.

  Kurssi 9: Älykkäät teknologiat ja kiertotalous

  Tämä kurssi tutkii älykkäiden teknologioiden roolia kiertotaloudessa. Osallistujat syventyvät esimerkiksi Internet of Things (IoT) -ratkaisuihin, tekoälyyn ja automaatioon kiertotalouden kontekstissa. He oppivat, miten älykkäät järjestelmät voivat optimoida resurssien käyttöä ja parantaa tuotteiden elinkaaren hallintaa. Kurssi tarjoaa konkreettisia esimerkkejä älykkäiden teknologioiden soveltamisesta kiertotaloudessa.

  Kurssi 10: Teollinen symbioosi ja resurssitehokkuus

  Tämä kurssi syventyy teollisen symbioosin käsitteeseen ja resurssitehokkuuden periaatteisiin. Osallistujat oppivat, miten eri yritykset ja toimijat voivat yhteistyön kautta saavuttaa resurssitehokkuutta ja luoda synergioita. Kurssi käsittelee esimerkkejä teollisista symbioosihankkeista ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja talouteen. Osallistujat saavat käsityksen siitä, miten resurssitehokkuutta voidaan edistää eri toimialoilla.

  Kurssi 11: Digitalisaatio ja kiertotalous

  Tämä kurssi tarkastelee digitalisaation vaikutuksia kiertotalouteen. Osallistujat oppivat, miten digitaaliset ratkaisut, kuten big data -analytiikka ja lohkoketjuteknologia, voivat parantaa resurssien seurantaa ja hallintaa. Kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä digitaalisten innovaatioiden hyödyntämisestä kiertotalouden eri osa-alueilla. Osallistujat saavat taitoja ja tietoa digitaalisen murroksen merkityksestä kiertotaloudessa.

   Kurssi 12: Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen

   Tämä kurssi keskittyy syvällisesti kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan markkinamahdollisuuksia ja suunnittelemaan liiketoimintastrategioita, jotka perustuvat kiertotalouden periaatteisiin. Kurssin aikana käsitellään käytännön esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet kiertotalouden liiketoiminnassa. Osallistujat saavat työkaluja ja näkemystä kiertotalouden liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen.

   Kurssi 13: Kestävä tuotesuunnittelu

   Tämä kurssi keskittyy tuotesuunnitteluun kiertotalouden näkökulmasta. Osallistujat oppivat, miten suunnitella tuotteita, jotka ovat kestäviä, helposti kierrätettäviä ja resurssitehokkaita. Kurssilla käsitellään suunnitteluprosessia ja ekologisia design-periaatteita. Osallistujat saavat käytännön taitoja ja tietoa kestävästä tuotesuunnittelusta.

   Kurssi 14: Ympäristövastuullinen markkinointi

   Tässä kurssissa osallistujat syventyvät ympäristövastuullisen markkinoinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Kurssi käsittelee, miten yritykset voivat viestiä kiertotalouden arvopohjasta ja ympäristövastuullisista toimintatavoistaan. Osallistujat oppivat luomaan markkinointikampanjoita, jotka korostavat kiertotalouden etuja ja houkuttelevat ympäristötietoisia asiakkaita.

   Kurssi 15: Kiertotalouden projektijohtaminen

   Tämä kurssi keskittyy projektinhallinnan näkökulmaan kiertotaloudessa. Osallistujat oppivat suunnittelemaan ja hallitsemaan kiertotalouden projekteja tehokkaasti. Kurssilla käsitellään projektin elinkaaren eri vaiheita, riskienhallintaa ja projektiryhmän johtamista kiertotalouden kontekstissa. Osallistujat saavat käytännön taitoja projektijohtamiseen ja kiertotalouden projektien menestyksekkääseen läpiviemiseen.

   Kurssi 16: Kiertotalouden rahoitus ja investoinnit

   Tässä kurssissa osallistujat perehtyvät kiertotalouden rahoitukseen ja investointeihin. Kurssi tarjoaa ymmärrystä siitä, miten rahoittaa kiertotalouden hankkeita ja miten arvioida niiden taloudellista kannattavuutta. Osallistujat oppivat tunnistamaan erilaisia rahoituslähteitä ja investointimahdollisuuksia kiertotaloudessa. Kurssin tavoitteena on varustaa osallistujat taloudellisilla taidoilla ja strategioilla, jotka tukevat kiertotalouden edistämistä

   Kurssi 17: Kiertotalous ja yhteiskunta

   Tämä kurssi syventyy kiertotalouden vaikutuksiin yhteiskunnassa. Osallistujat oppivat, miten kiertotalouden käytännöt voivat vaikuttaa sosiaalisiin ja kulttuurisiin näkökohtiin. Kurssilla käsitellään esimerkiksi kiertotalouden vaikutuksia työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Osallistujat saavat ymmärrystä siitä, miten kiertotalous voi edistää kestävää yhteiskuntaa.

   Kurssi 18: Kiertotalous ja kulutuskulttuuri

   Tässä kurssissa osallistujat tutkivat kiertotalouden ja kulutuskulttuurin vuorovaikutusta. Kurssi käsittelee kulutustottumuksia, tuotteiden elinkaarta ja kuluttajien roolia kiertotaloudessa. Osallistujat oppivat, miten voivat tehdä ympäristötietoisempia kulutusvalintoja ja miten yritykset voivat vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen kiertotalouden edistämiseksi.

   Kurssi 19: Kiertotalous ja ihmisoikeudet

   Tämä kurssi keskittyy kiertotalouden ja ihmisoikeuksien välisten suhteiden tutkimiseen. Osallistujat oppivat, miten kiertotalouden hankkeet voivat vaikuttaa ihmisoikeuksiin, erityisesti globaaleilla markkinoilla. Kurssi käsittelee eettisiä kysymyksiä, kuten työvoiman oikeuksia ja oikeudenmukaisuutta kiertotalouden kontekstissa. Osallistujat saavat tärkeää tietoa siitä, miten varmistaa, että kiertotalous edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista.

   Kurssi 20: Kiertotalous ja kulttuurien monimuotoisuus

   Tässä kurssissa osallistujat tutustuvat kiertotalouden ja kulttuurien monimuotoisuuden suhteeseen. Kurssi käsittelee eri maiden ja kulttuurien näkökulmia kiertotalouden toteuttamiseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan kulttuuriset tekijät, jotka voivat vaikuttaa kiertotalouden hyväksymiseen ja soveltamiseen eri puolilla maailmaa. Kurssin avulla osallistujat voivat kehittää kulttuurisensitiivistä lähestymistapaa kiertotalouden edistämiseen globaalisti.

   Kurssi 21: Kiertotalous ja ruoantuotanto

   Tämä kurssi keskittyy kiertotalouden soveltamiseen ruoantuotantoon. Osallistujat oppivat, miten ruokajärjestelmää voidaan tehdä kestävämmäksi ja resurssitehokkaammaksi. Kurssilla käsitellään esimerkkejä kiertotalouden sovelluksista maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja ruokahävikin vähentämisessä. Osallistujat saavat tietoa siitä, miten ruoantuotanto voi tukea kestävää ruokaturvaa.

    Kurssi 22: Kiertotalous ja tekstiilit

    Tämä kurssi tarkastelee tekstiiliteollisuutta kiertotalouden näkökulmasta. Osallistujat oppivat, miten tekstiilien suunnittelu, valmistus ja kierrätys voivat edistää resurssien säästöä ja vähentää tekstiilijätteen määrää. Kurssilla käsitellään kestävän muotiteollisuuden käytäntöjä ja innovatiivisia materiaalivalintoja. Osallistujat saavat tietoa siitä, miten tekstiiliteollisuus voi siirtyä kohti suljettua kiertoa.

    Kurssi 23: Kiertotalous ja rakennusala

    Tämä kurssi keskittyy kiertotalouden soveltamiseen rakennusalalla. Osallistujat oppivat, miten rakennusteollisuus voi vähentää rakennusjätettä ja lisätä resurssien tehokasta käyttöä. Kurssilla käsitellään kestävän rakentamisen periaatteita, uusiutuvia materiaaleja ja kiertotalouden käytäntöjä rakennusprojekteissa. Osallistujat saavat valmiuksia kestävän ja kiertotalouteen perustuvan rakennusalan ammattilaisiksi.

    Kurssi 24: Kiertotalous ja elektroniikka

    Tässä kurssissa osallistujat syventyvät kiertotalouden sovelluksiin elektroniikkateollisuudessa. Kurssi käsittelee elektroniikkalaitteiden suunnittelua, kierrätystä ja elektroniikkajätteen hallintaa. Osallistujat oppivat, miten elektroniikkateollisuus voi vähentää resurssien tuhlausta ja ympäristövaikutuksiaan. Kurssi tarjoaa tietoa elektroniikkateollisuuden kestävistä innovaatioista ja vastuullisuudesta.

    Kurssi 25: Kiertotalous ja vesihuolto

    Tämä kurssi keskittyy kiertotalouden sovelluksiin vesihuollossa. Osallistujat oppivat, miten vesi- ja jätevesihuolto voi hyödyntää kiertotalouden periaatteita, kuten vesien kierrätystä ja resurssitehokkuutta. Kurssilla käsitellään esimerkkejä kestävistä vesihuollon ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osallistujat saavat tärkeää tietoa vedenhallinnasta ja vesihuollon kehittämisestä kiertotalouden näkökulmasta.

    Tai laita alla meille viestiä niin jutellaan!

    Tule käymään

    Teknologiantie 18 A,
    90520 Oulu

    info(a)macon.fi

    Jätä meille viesti

    9 + 14 =

    × WhatsApp Mikko